Toimitusehdot

Hinnat

1. Sovitut hinnat ovat sekä raaka-aineiden että valuuttakurssien heilahtelujen alaisia.

Tarjoukset

2. Kaikki tarjoukset esitetään ilman osapuolia sitovia tekijöitä. Tarjouksesta tulee toimittajan osalta sitova vasta kun kirjallinen tilausvahvistus on lähetetty.

Toimitusaika

3. a) Toimitus katsotaan ajallaan suoritetuksi, mikäli tuotteet on joko lähetetty toimittajalta tai tuotteiden on ilmoitettu olevan valmiit lähetettäviksi tai tarkastettaviksi toimitusajan puitteissa. Mikäli asiakas ei hoida ajoissa omalta osaltaan vaadittavia toimenpiteitä tai muutoin viivästyttää tilausprosessia, esimerkiksi vaatimalla muutoksia tilaukseen, on toimittaja oikeutettu pidentämään toimitusaikaa, ellei se katso paremmaksi käyttää oikeuttaan sopimuksen purkamiseen.

b) Viivästynyt toimitus oikeuttaa asiakkaan korvauksiin vain siinä tapauksessa, että asiasta on etukäteen tehty kirjallinen sopimus.

c) Mikäli toimitus viivästyy tai peruuntuu ylivoimaisen esteen (force majeure) vuoksi, vapautuu toimittaja vastuusta sekä pidättää oikeuden purkaa sopimuksen joko kokonaan tai siltä osin kuin se koskee toimitusaikaa. Ylivoimaiseksi esteeksi luetaan muun muassa seuraavat: työtaistelut, asevelvollisuus sekä muut olosuhteet jotka saattavat estää työnteon. Näitä ovat muun muassa sota, kauppasaarto, poliittiset levottomuudet, hallituksen väliintulot kuten takavarikot, tuonti- ja vientikiellot, hylätyt lupahakemukset eri tahoilta, tulipalo, vedenpuute, tulvat sekä muut luonnonilmiöt, laitteisiin kohdistunut vahinko tai muut tuotantohäiriöitä aiheuttavat tekijät, kuljetuksen puute, liikennehäiriöt juna-, laiva- sekä satamaliikenteessä tai muissa liikennekeskuksissa, viivästyneet laivaukset tai muut kuljetukset, etukäteen ennustamattomissa olevat hylkäykset tuotannossa, tuotannon komponenttien, puolivalmiiden hyödykkeiden, raaka-aineiden, energian tai muiden vastaavien kadonneet, väärät tai viivästyneet toimitukset, sekä muut vastaavat olosuhteet tai tekijät, jotka ovat luonteeltaan sen kaltaisia, että toimittaja ei pysty niitä hallitsemaan.

d) Mikäli asiakas ei pysty vastaanottamaan toimitusta sovittuna päivänä, on hän siitä huolimatta velvollinen suorittamaan sopimuksessa määritellyn maksun sen mukaan, kuin jos tuotteet olisi toimitettu. Toimittaja järjestää tällöin tuotteiden varastoinnin asiakkaan kustannuksella ja vastuulla. Asiakkaan erillisestä pyynnöstä, toimittaja pitää tuotteet vakuutettuina asiakkaan kustannuksella.

Maksaminen

3. a) Asiakas maksaa tuotteen sen jälkeen, kun se on toimitettu. Maksu suoritetaan siinä ajassa ja sillä tavalla, kuin se on osapuolten tekemässä sopimuksessa ilmoitettu.

b) Mikäli ennen toimitusta herää riittävä epäilys siitä, että asiakas ei pysty suoriutumaan sille osoitetuista maksuvaatimuksista, toimittaja pidättää oikeuden vaatia vakuuksia asiakkaalta. Mikäli toimittaja ei pidä saamiaan vakuuksia riittävinä, pidättää toimittaja oikeuden sopimuksen purkamiseen.

c) Toimitetut tuotteet pysyvät toimittajan omistuksessa kunnes asiakas on suorittanut ennalta sovitun maksun kokonaisuudessaan.

d) Maksun viivästyessä yli ennalta sovitun päivämäärän, on toimittaja oikeutettu 8 % suuruiseen viivästyskorkoon, johon lisätään Suomen pankin asettama, hyväksyttävä diskonttokorko.

Toimitusmäärät

4. Toimittaja pidättää oikeuden joko yli- tai alitoimittaa 10 % etukäteen sovitusta toimitusmäärästä.

Pakkaaminen

6. Pakkaaminen hinnoitellaan kustannusperusteisesti.

Vakuutus

7. Toimittaja järjestää toimitukselle vakuutuksen asiakkaan puolesta vain siinä tapauksessa, että siitä on osapuolten kesken erikseen sovittu. Toimittaja ei ole vastuussa mahdollisesta toimituksen aikana tapahtuneesta tuotteen vioittumisesta.

Reklamaatiot

8. Mikäli toimitetut tuotteet ovat viallisia, ja toimittajaa voidaan pitää tästä vastuussa, on toimittaja olosuhteet huomioiden velvollinen kohtuullisessa ajassa ottamaan tuotteet takaisin, korvaamaan, korjaamaan tai uudelleen suunnittelemaan vioittuneet tuotteet sillä ehdolla, että asiakas on tehnyt reklamaation kymmenen (10) päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. Muutoin toimittajalla ei ole mitään muuta velvollisuutta maksaa kompensaatiota tai korvauksia suorasta tai epäsuorasta vahingosta, jota asiakkaalle on saattanut vioittuneista tuotteista aiheutua.

Kiistatilanteet

9. Sopimuksesta, sekä tässä esitetyistä ehdoista syntyvät kiistatilanteet, kuten myös kiistatilanteet koskien osapuolten oikeuksia näiden ehtojen rajoissa, tullaan ratkaisemaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti välimiesmenettelyssä.

Arvonlisävero

10. Sovitut ostohinnat sisältävät arvonlisäveroa, ellei siitä ole kirjallisesti erikseen sovittu.

Copyright © 2024 Jubilo Oy